SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Plemenná kniha

Řád plemenné knihy

Pracovní verze

Řád plemenné knihy Barokní Pinto

 

Článek 1.        Všeobecná ustanovení

 Právním základem Řádu plemenné knihy  je zákon č. 154/00 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, a vyhlášky MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení citovaného zákona a zákon 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou závazné následující předpisy: Chovný cíl, Šlechtitelský program, Řád svodů a zkoušek  plemene Barokní Pinto.

Článek 2.        Účel Řádu plemenné knihy Barokní Pinto

 1. Účelem ŘPK je zabezpečovat  cílevědomé šlechtění plemene Barokní Pinto a zlepšování jeho genetické úrovně .    
 2. Pro naplnění tototo účelu je založen Svaz chovatelů koní Barokní Pinto, který je nositelem Plemenné knihy a který : 
 •  stanoví šlechtitelský program, chovný cíl, metody šlechtění a selekce
 •  usměrňuje a hodnotí vývoj plemene
 •  registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK 
 •  registruje a osvědčuje původ a chovnou hodnotu plemenných zvířat
 •  stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat a podílí se na jejich výběru
 •  udržuje kontakt s mateřskou plemennou knihou Barockpinto Studbook v Holandsku
 •  navazuje a udržuje kontakt s dalšími dceřinnými plemennými knihami Barokní Pinto

   3.   Plemenná kniha Barokní Pinto je jednotná a otevřená. Jednotná znamená, že je v rámci ČR vedena pouze jedna plemenná kniha. Otevřená znamená, že je do ní možno zapisovat všechny koně, kteří mohou být využiti k dosažení chovného cíle včetně koní bez doloženého původu. Plánem plemenné knihy do budoucna je  uzavření pomocných plemenných knih (pro koně s částečným původem) a tak budou moci být v chovu využiti již  pouze koně  do těchto PPK  v ČR nebo v  zahraničí (vedených ve spolupráci s  mateřskou Barockpinto Studbook v Holandsku) již zaregistrovaní. V chovu budou upřednostněni koně s maximálně 75% cizí krve ( min. 25% fríské krve).

    4.  Plemenná kniha je otevřená pro všechny chovatele.

 

Článek 3.        Průkaz koně 

 1.  Průkaz koně vydá Ústřední evidence koní ČR a to na základě připouštěcího lístku, Hlášení o registraci koně narozeného v ČR ( u koní narozených bez připouštěcího lístku) nebo Hlášení o trvalém dovozu koně (pokud je kůň dovezen ze třetích zemí a nemá průkaz v souladu s předpisy ES).
 2. Průkaz koně je dle platné legislativy ES jedinečným identifikačním dokladem, který musí provázet každého koně.

 

Článek 4.        Registrace do plemenné knihy

 1. Plemenná kniha BP provádí registraci pouze těch koní, kteří odpovídají chovnému cíli. Pod pojmem registrace se rozumí zapsání původu koně a vedení záznamů o registrech, obdržených titulech a prémiích daného koně.
 2. Doklady o původu je oprávněno vystavovat a potvrzovat výhradně uznané chovatelské sdružení, tj. ASCHK, a to pouze na plemenné koně registrované v PK a jejich potomstvo.
 3. Potvrzení o původu koně (PoP)  vydává ASCHK na všechny mladé a dospělé koně.  PoP se vystavuje po zaregistrování a označení hříběte čipem a po zaslání potvrzeného připouštěcího lístku na ASCHK. PoP má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno jej použít při prodeji, výstavách, svodech, likvidaci pojistných událostí , atd.

 

Článek 5.        Členění plemenné knihy

 1. Plemenná kniha je otevřená, což znamená, že každého koně, který vyhovuje chovnému cíli, lze zapsat do některého registru: Pomocná PK 1, Pomocná PK 2, Pomocná PK 3 a Hlavní plemenná kniha.
 2. Koně se dělí na typy BP, XX a FB
 • typ BP: méně než 62,5 % cizí krve (tj. jiné než fríské krve)
 • typ XX: více než 62,5 % cizí krve
 • typ FB: hřebci, kteří nejsou černobíle strakatí  a mají  méně než 62,5 % cizí krve tj.mají více než 37,5% fríské krve                                                                                                                                                             
 • 3.  Koně v různých třídách jsou zapsáni v různých registrech v závislosti na kvalitě vycházející z chovného cíle.

 

Článek 6.        Hlavní plemenná kniha       

 1. Kůň, jehož matka je registrována v hlavní plemenné knize BP a otec v době připuštění měl platnou licenci BP nebo povolení k chovu BP nebo se jednalo o hřebce uchovněného jinou uznanou plemennou knihou v rámci EU (a který odpovídá chovnému cíli BP), je zapsán do Hříběcího registru  Hlavní plemenné knihy BP.

 

Článek 7.        Pomocná plemenná kniha 1

 1. V této knize jsou zapsáni koně,kteří  vyhovují chovnému cíli BP, ale u nichž není doložen původ (oba rodiče jsou neznámí). Koně zapsaní v PPK 1 se vždy zapisují s typem XX.

 

Článek 8:        Pomocná plemenná kniha 2

 1. Koně vyhovovující chovnému cíli BP s jednogeneračním původem ověřenýn na základě testů DNA se zapisují do PPK 2.

 

Článek 9:        Pomocná plemenná kniha  3

 1. Kůň je zapsán v PPK 3, pokud má dvougenerační původ (rodiče, prarodiče) ověřený na základě testů DNA. Kůň musí vyhovovat chovnému cíli BPS. Do PPK3 se v zahraničí zapisují rovněž potomci hřebců, kteří nemají  udělenou nebo uznanou licenci ani povolení k chovu a to i v případě, když mají prokazatelný min. třígenerační původ.

 

Článek 10:      Potvrzení o původu PoP (rodokmen)

 1. Všem koním zapsaným do některého z registrů vystaví ASCHK potvrzení o původu.
 2. Na Potvrzení o původu (rodokmenu) je vyznačený původ, kniha, typ, registr, získané prémie a predikáty, kohoutková výška, pohlaví, registrační číslo, datum narození, barva, procento cizí krve, chovatel/majitel a číslo DNA protokolu.
 3. Osvědčení o původu je pouze dokladem o zápisu koně do některé z knih a registrů, nikoli dokladem o vlastnictví koně. Osvědčení o původu koně je členům SCHKBP k dispozici, je však po celou dobu života koně majetkem plemenné knihy a může být ze strany plemenné knihy kdykoli vyžádáno k vrácení.

 

Článek 11:      Registry

 1. Hříběcí kniha hřebců a klisen

Jakmile je hříbě/kůň očipován nebo registrován a má doložený třígenerační původ (rodiče, prarodiče, praprarodiče), zapisuje se do Hříběcí knihy. Podmínkou je, aby otcem hříběte byl licentovaný nebo uznaný plemeník BPS nebo hřebec s povolením k chovu BPS.

 1. Plemenná kniha klisen

Od věku 3 let může být klisna zapsána do Plemenné knihy klisen v rámci Hlavní PK nebo Pomocných PK. Pro zápis je nutné absolvování svodu a splnění podmínek, ke kterým patří požadavky na exteriér, pohyb a KVH (minimálně 153 cm).

 1. Plemenná kniha hřebců

Od věku 26 měsíců může být hřebec zapsání do plemenné knihy hřebců v rámci Hlavní PK nebo Pomocných PK. Pro zápis je nutné absolvování svodu a splnění podmínek, ke kterým patří požadavky na exteriér, pohyb, kvalitu spermatu a výsledky klinického vyšetření. Více informací naleznete v Pravidlech pro výběr hřebců.

 1. Kniha valachů

Od roku, kdy valach dosáhne 3 let, může být zapsán do Knihy valachů. Pro zápis je nutné absolvování svodu a splnění podmínek, ke kterým patří požadavky na exteriér, pohyb a KVH (minimálně 156 cm). Hřebci zapsaní v Hříběcí knize jsou po kastraci zapsáni do Knihy valachů (na základě potvrzení o kastraci vystaveném veterinárním lékařem).

 

Postup registrace

 

Hřebec

HPK

PPK 1

PPK 2

PPK 3

Klisna

 

 

 

 

HPK

HPK

PPK 2

PPK 3

PPK 3

PPK 1

PPK 2

PPK 2

PPK 2

PPK 2

PPK 2

PPK 3

PPK 2

PPK 3

PPK 3

PPK 3

HPK

PPK 2

PPK 3

PPK 3

 

 

Článek 12:      Barva a odznaky

 1. Typ BP (méně než 62,5 % cizí krve)

Žádoucí je, aby hříbě/kůň měl černobíle strakatou barvu s alespoň dvěma bílými skvrnami s průměrem minimálně 10 cm na těle (mimo hlavy a končetin). Pokud takové skvrny nemá / např. má minimálně vyjádřenou strakatost/, lze přítomnost dominantního genu Tobiano doložit rozborem DNA. Rybí oko (depigmentace duhovky) není žádoucí .

 1. Typ XX (více než 62,5 % cizí krve)

Hříbě/kůň může mít všechny barvy srsti a jakékoli odznaky. Rybí oko (depigmentace duhovky) není žádoucí.

 1. Typ FB (méně než 62,5 % cizí krve) 

Hříbě/kůň může mít všechny barvy srsti a jakékoli odznaky. Rybí oko (depigmentace duhovky) není žádoucí.

Článek 13.      Tituly

 1. Prostřednictvím udělených titulů je odlišena kvalita koní v jednotlivých registrech. Tituly mohou být založeny na vlastní kvalitě koně nebo na kvalitě potomstva. Dále mohou být založeny  na exteriéru, sportovních vlohách, sportovních výsledcích nebo na kombinaci zmíněných.
 2. Titul Ster (Hvězda)

Titul Ster je udělován během svodu koním od 3 let věku. Pro zisk titulu Ster musí kůň splnit požadavky na exteriér, pohyb a KVH (minimálně 155 cm). Titul Ster může být udělen klisnám , valachům  a hřebcům. Udělení titulu je možné souběžně se zapisem do PK klisen/valachů. Hřebcům se titul uděluje v rámci hříběcí PK. Hřebcům, kteří obdrželi titul Ster a byli vykastrováni, titul Ster zůstává i po zápisu do Knihy valachů. Hřebci  mohou získat titul Ster již od věku 24 měsíců při výběru hřebců. Hřebci s titulem Ster a minimálním počtem 42 bodů za posouzení na svodu mohou získat oprávnění k připouštění, pokud splní všechny ostatní požadavky při výběru hřebců.

     3.   Titul Elite (Elita)

Titul Elite se uděluje klisnám za exteriér a sportovní vlohy. Návrh titulu Elite klisně je možný udělit klisně na svodu současně se zápisem do PK klisen. Definitivní přiznání titulu je možné až po splnění  základních výkonnostních zkoušek nebo zisku titulu Sport. Požadavky jsou následující:

 • věk klisny minimálně 4 roky
 • dosažení minimálně 44 bodů za exteriér, základní chody nesmí být hodnoceny nedostatečně
 • KVH minimálně 158 cm
 • titul je definitivně udělen, pokud klisna složí základní výkonnostní zkoušky v drezuře na nejméně 60 bodů nebo v zápřeži na nejméně 45 bodů
 • složení základních výkonnostních zkoušek  pro účely definitivního udělení titulu Elite lze nahradit ziskem titulu Sport                                                                                                                                                                                                                     4.      Titul Sport

Titul Sport mohou získat klisny, valaši i hřebci s dobrými výsledky ve sportu. Pro účely zisku predikátu jsou započítány pouze výsledky z oficiálních soutěží pořádaných ČJF.  ČJF určuje požadavky, které jsou koně povinni splnit. Minimální výkonnost pro zisk titulu Sport je:

 • Drezura: ČJF  úloha L5, L7 nebo libovolná úloha obtížnosti S - minimálně 5 startů s výsledkem 60% a výše od 3 různých rozhodčích. 
 • Zápřež (kompletní soutěž spřežení): individuálně, dle rozhodnutí sportovní komise BPS, výsledky se musí porovnat s požadavky mateřské PK.                                                                                                                                                                                5.  Titul Preferent pro klisny (Preferovaná)

Klisna  může získat titul Preferent na základě výsledků potomstva. Titul Preferent se uděluje automaticky po splnění podmínek a je ho možné udělit i posmrtně. Udělení je založeno na systému bodů. Klisna získává titul Preferent při zisku nejméně 15 bodů.

Bodový systém – výsledky potomků:

 • mladí koně do 3 let – 1 bod za každou 1. prémii
 • Ster potomek (klisna, hřebec, valach) – 3 body
 • Elite dcera – 5 bodů
 • uchovněný syn – 10 bodů
 1. Titul Preferent pro hřebce

Titul referent mohou získat všichni licentovaní hřebci, kteří mají mimořádně pozitivní vliv na chov. Titul Preferent se uděluje automaticky po splnění podmínek a je ho možné udělit i posmrtně. Udělení je založeno na systému bodů. Hřebec získává titul Preferent při dosažení nejméně 250 bodů.

Bodový systém – výsledky potomků:

 • mladí koně do 3 let – 1 bod za každou 1. prémii
 • Ster potomek (klisna, hřebec, valach) – 3 body
 • Elite dcera – 5 bodů
 • uchovněný syn – 25 bodů
 • potomek s úspěšně složenými zkouškami IBOP – 2 body
 • potomek s titulem Sport – 5 bodů
 1. Titul Prestatie pro klisny (Výkonnost)

Titul Prestatie se uděluje klisnám, jejichž potomci dosáhli dobrých výsledků ve sportu. Udělení je založeno na systému bodů. Klisna získává titul Prestatie při dosažení nejméně 15 bodů.

Bodový systém – výsledky potomků:

 • potomek s titulem Sport – 5 bodů
 • potomek s úspěšně složenými zkouškami IBOP – 2 body

 

Článek 14.      Registrace hříbat

Identifikace 

Podle zákona je povinností chovatele nechat hříbě identifikovat (čipovat) do 6 měsíců od narození pod matkou.  Hříbě musí čipovat osoba, která je k tomu oprávněná a která vyplní a potvrdí žádost o vystavení průkazu koně a potvrzení o původu. Seznam osob provádějících označování koní je veden na Ústřední evidenci koní.

Registrace hříbat  

PK BP provádí registrace těch koní, kteří mohou mít pozitivní přínos k naplnění chovného cíle. Pod pojmem registrace se mimo jiné rozumí zaznamenání původu koně. Aby byla zajištěna správná registrace původu, jsou v platnosti následující pravidla:

 1. Hříbě má být v době provedení identifikace (čipování) pod matkou. Pokud není, je nutné původ koně doložit ověřením DNA.

PK BP registruje všechny klisničky a hřebečky po hřebcích s licencí, s povolením k chovu nebo hřebcích s licencí uznanou BPS po doložení ověření paternity.  Číslo protokolu DNA se  uvádí v průkaze nebo PoP koně.  

   2.  Pokud není původ koně doložen, nebude uznán. Pokud matka hříběte uhyne před identifikací hříběte, je povinností chovatele zajistit od ní vzorek DNA vytržením žíní (není nutné pouze v případě, že klisna již má doklad o  stanovení genetického typu). Pokud vzorek DNA nebude k dispozici a původ se nepodaří prokázat ani náhradním způsobem  (průkaz podle jiných potomků a předků klisny provedený na náklady chovatele), nebude původ uznán.    

 3. Hříbě musí být označené (očipované) a registrované do 6 měsíců věku. Pokud je tato lhůta překročena, ověření původu je provedeno na náklady chovatele.

 4. Plemenná knihy archivuje ke každému koni vzorek žíní (k vytvoření DNA profilu). Pokud majitel nezašle vzorek žíní matky, nebude hříbě registrováno.

 5. Vyplnění připouštěcího lístku/hlášení o narození a kontrolu čísla čipu a původu matky může provádět pouze oprávněná osoba (komisař, veterinární lékař). Ti také mohou odebírat vzorky žíní. Pokud nejsou všechny dokumenty orazítkovány a podepsány oprávněnou osobou, nebude hříbě zaregistrováno.

 

Průkaz koně

Podle Nařízení Komise (ES) č. 504/2008, které vešlo v účinnost dnem 1.července 2009, musí být koně vybaveni průkazem před 31.prosincem roku narození daného koně, nebo během 6 měsíců od data narození podle toho, který z těchto termínů nastane později. Každý kůň starší 6 měsíců může být přemisťován pouze s platným průkazem koně. Průkaz koně je identifikačním dokladem koně a musí koně po celou dobu provázet.

 

Článek 15.      Registrační číslo koně a pojmenovávání

 1. Každé hříbě registrované u plemenné knihy BP obdrží své registrační číslo. Registrační číslo je devíticiferné. Skládá se z roku narození koně a čísla přiděleného plemennou knihou. Pokud je kůň již registrován v jiné plemenné knize uznané BPS, plemenná kniha BPS přejme jeho registrační číslo přidělené touto původní plemennou knihou.
 2. Registrační číslo je neměnné.
 3. Jména hříbat narozených v daném roce musí začínat na určené písmeno. Počáteční písmena jsou pevně stanovena plemennou knihou BP. Jméno může obsahovat přídomek, celková délka jména nesmí přesáhnout 30 znaků. Jméno klisničky se může v registraci opakovat pouze jednou. Pokud se objeví registrace více koní stejného jména, je za jméno hříběte přiřazena iniciála příjmení chovatele.

 

Přehled počátečních písmen:

 

2011

A

2017

H

2023

O a P

2012

B

2018

I a J

2024

Q a R

2013

C a D

2019

K

2025

S

2014

E

2020

L

2026

T a U

2015

F

2021

M

2027

V

2016

G

2022

N

2028

W, X, Y a Z

4. Změna jména je možná pouze v okamžiku, kdy je kůň (klisna nebo hřebec) zapsán do plemenné knihy.  Nová jména pro uchovněné hřebce nebo hřebce s povolením k chovu typu BP a FB musí schválit ( případně sama určí) plemenná kniha. Přídomky za jménem nejsou povoleny. U hřebců typu XX je volba jména volná.


5. Jméno zvolené podle bodu 4. je zapsáno do rodokmenu koně.

 

Článek 16.      Ověření původu prostřednictvím DNA  

 1. U všech hříbat, jejichž otcem je uchovněný hřebec, hřebec s povolením k chovu nebo hřebec s licencí uznanou BPS, je povinností ověřit paternitu. Náklady na rozbor DNA jsou součástí poplatků za registraci.
 2. V případě registrace koní starších 6 měsíců hradí náklady na rozbor DNA a ověření původu chovatel/majitel.
 3. V případě, že hříbě není identifikováno (čipováno) pod matkou, hradí náklady na rozbor DNA a ověření původu chovatel/majitel.
 4. V případě, že vzniknou pochybnosti o správnosti údajů uvedených na připouštěcím lístku nebo hlášení o narození, je třeba původ ověřit pomocí DNA. Pokud je původ shodný s údaji, hradí náklady BPS. Pokud je odlišný od uvedených údajů, hradí náklady chovatel/majitel.
 5. Ověření původu je vyžadováno v případě, že se datum narození liší od údajů uvedených v připouštěcím lístku/hlášení o narození o více než 3 týdny.
 6.  V případě, že identifikaci (čipování) koně provede osoba, která k tomu nemá řádné oprávnění, hradí náklady na rozbor DNA chovatel/majitel.
 7. V případě, že čip nelze nalézt nebo je poškozený, hradí náklady na rozbor DNA chovatel/majitel.
 8. Pokud číslo čipu zjištěné u koně neodpovídá číslu čipu uvedenému v dokumentech, hradí náklady na rozbor DNA chovatel/majitel.

10.  Pokud se hříbě narodilo prostřednictvím embryo transferu, hradí náklady na rozbor DNA chovatel/majitel.

11.  Pokud je v zahraničí otcem koně hřebec bez licence nebo neuznaný BPS, hradí náklady na rozbor DNA chovatel/majitel. V rámci PK vedené v ČR nebude takový původ po otci zapsán, ale může být uznán, pokud je zapsán jinou PK (BPS nebo dceřinnou knihou).

12.  Pokud je v zahraničí otcem hříběte hřebec bez licence nebo povolení k chovu zapsaný v některé PPK  nebo Hříběcí plemenné knize, hradí náklady na rozbor DNA chovatel/majitel. V rámci PK vedené v ČR nebude takový původ po otci zapsán, ale může být uznán, pokud je zapsán jinou PK (BPS nebo dceřinnou knihou).

 

BPS je přesvědčena, že spolehlivou registraci koní lze zajistit pouze na základě ověřování  DNA. Od roku 2016 je povinné ověření paternity u všech hříbat.

DNA profil registrovaného koně bude použit výhradně pro kontrolu původu konkrétního koně. Vzorky žíní pro vyhotovení DNA profilu může odebrat pouze pověřená osoba (komisař, inspektor BPS, veterinář), pokud BPS nestanoví jinak. Vzorky žíní jsou zasílány na adresu plemenné knihy společně s potvrzení osoby, která vzorky odebírala, toto potvrzení má obsahovat jméno, datum, razítko a podpis.

 

Článek 17.      Chovatel a majitel

 1. Chovatelem se rozumí osoba, která byla v době narození hříběte registrována u SCHKBP jako majitel klisny, které se hříbě narodilo.
 2. Pokud je na hlášení o narození hříběte uveden majitel hříběte odlišný od majitele klisny, je toto považováno za prodej a budou naúčtovány příslušné poplatky. Po jejich úhradě bude zasláno potvrzení o původu (rodokmen).
 3. U každého koně může být uveden pouze jeden majitel. U jednoho koně může být uvedeno více majitelů za předpokladu, že tyto osoby tvoří sdružení.  K registraci touto formou je nutné předchozí zaslání žádosti na plemennou knihu. Za splnění zákonných povinností při registraci koně je odpovědný majitel.
 4. Podáním žádosti o registraci koně v některém z registrů PK BP vyjadřuje majitel souhlas s ustanoveními uvedenými v těchto pravidlech.
 5. Za registraci, vydání potvrzení o původu (rodokmenu) a účast na svodu hradí majitel poplatky, které jsou  stanoveny v ceníku PK BP.
 6. Údaje o majiteli jsou využívány pouze pro interní použití PK BP v souladu s ochranou osobních údajů. 
 7. Každá osoba starší 18 let s bydlištěm v ČR  může být registrována jako majitel.

 

Článek 18.      Jméno stáje

 1. Každý člen si může zažádat o registraci chráněného jména stáje, které bude uváděno jako přídomek za jménem každého jím registrovaného hříběte. Pokud je jméno stáje registrováno jako chráněné, nemůže ho jiný člen využít.
 2. Jméno stáje nesmí být diskriminační, urážlivé, komerční nebo využívající názvu plemenné knihy BPS ani SCHKBP. Společně se jménem koně nesmí přesáhnout délku 30 znaků. Jméno stáje nesmí přesáhnout 25 znaků.
 3. Žádost o ochranu jména stáje musí být podána písemně. Ochrana jména stáje je platná 1 rok. Pokud žadatel neoznámí zrušení ochrany jména stáje, je ochrana každoročně automaticky prodloužena. Jednorázový poplatek za registraci chráněného jména stáje je 50 Eur.
 4. Jméno stáje je chráněno pouze při registraci koně v mateřské nebo dceřinných knihách BPS.

 

Článek 19.      Embryo transfer

 1. Před registrací hříběte narozeného s využitím embryo transferu je nutné provést ověření původu (matka i otec) prostřednictvím DNA.

 

Článek 20.      Hřebci s povolením k chovu

Pokud hřebec získá na svodu titul Ster a nejméně 42 bodů, je možné mu udělit povolení k chovu.  BPS považuje za důležité, aby  zatím Ster hřebci dostali šanci podílet se na chovu, splnění chovného cíle a omezení příbuzenské plemenitby. Hřebci s oprávněním k plemenitbě musí splnit shodné podmínky jako licentovaní hřebci – tedy veterinární podmínky, IBOP test a testace potomstva. Povolení k chovu je platné na 3 roky s omezením k připuštění maximálně 50 klisen ročně.

 

Článek 21.      Rozhodnutí Rady plemenné knihy

 1. Ve všech případech neuvedených v Řádu plemenné knihy rozhoduje Rada plemenné knihy. RPK může rozhodnout o prodloužení termínů uvedených v ŘPK. RPK navrhuje případné změny ŘPK.

 

23.10.2014

K článku nejsou zatím žádné komentáře!

Přidání komentářeBold text Italics Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici sedmnáct:

SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek