SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Plemenná kniha

Řád svodu hřebců

Pracovní verze

Pravidla pro výběr hřebců do chovu

Článek 1         Chovatelský program

Výběr hřebců do plemenitby je součástí chovatelského programu PK BP. Během Svodu hřebců se posuzují a pověřují hřebci zapsaní v Hříběcí plemenné knize nebo Pomocných plemenných knihách.

Během výběru je u hřebců testována řada měřitelných i neměřitelných vlastností. Výsledkem výběru je souhrn informací a výsledků hodnocení, na základě kterých se rozhodne, zda je hřebec zapsán do Hlavní plemenné knihy hřebců nebo je mu uděleno oprávnění k připouštění (hřebci s titulem Ster a nejméně 42 body dosaženými na svodu).

Kritéria selekce jsou následující: původ, exteriér, pohyb, sportovní vlohy, kvalita končetin, kvalita spermatu a další veterinární aspekty.

Výběrová komise dává, na základě výsledného hodnocení, doporučení Radě PK BP k zapsání konkrétního hřebce do Plemenné knihy hřebců.

Během Svodu hřebců probíhá také posuzování hřebců již zapsaných v Plemenné knize  hřebců a Ster hřebců s oprávněním k připouštění.

 

Článek 2        Licentační komise

Posuzování hřebců přihlášených k uchovnění provádí licentační ( výběrová) komise, sestavená za účelem posuzování těchto hřebců. Licentační komise navrhuje Radě PK BP hřebce k  zápisu do Hlavní plemenné knihy hřebců.

Posuzování hřebců, kteří se odvolali proti rozhodnutí licentační komise provede opětovně nová licentační komise ( s min. 50% nových členů) jmenovaná RPK.

Posuzování hřebců zapsaných v Hlavní plemenné knihy hřebců a Ster hřebců s povolením k chovu provádí komise sestavená za tímto účelem RPK. Komise sestává z hlavního inspektora, člena komise jmenovaného SCHKBP a člena komise posuzujícího sport. Člena komise může nahradit jiná osoba jmenovaná RPK. Členem komise se může stát i člen RPK.

 

Článek 3         Kategorie hřebců

 1. Svod 3letých a starších hřebců zapsaných v Hříběcí plemenné knize nebo Pomocné PK.
 2. Přehlídka 4 – 7letých hřebců zapsaných v Hlavní plemenné knize BP (povinné posouzení)
 3. Přehlídka 4 – 7letých Ster hřebců zapsaných v Hříběcí plemenné knize, s oprávněním k připouštění (nepovinné)
 4. Přehlídka 8letých a starších hřebců zapsaných v Hlavní plemenné knize uchovněných na základě testace potomstva (nepovinné)

 

Článek 4         Přihlášení

Přihlášení hřebce na Svod hřebců je možné prostřednictvím přihlášky zveřejněné na webových stránkách SCHKBP nebo v klubovém časopisu. Součástí přihlášky hřebce musí být kopie Potvrzení o původu (rodokmenu). Všichni hřebci musí mít průkaz koně s vyznačeným platným očkováním proti chřipce koní a platným serologickým vyšetřením na AIE. Přihlášky jsou přijímány pouze do data uzávěrky. K později zaslaným přihláškám nebude přihlédnuto.

 

Článek 5         Veterinární podmínky  

Hřebci musí být označeni v souladu se zákonem a požadavky PK BP a musí mít průkaz koně s platným očkováním proti chřipce koní a serologickým vyšetření na AIE. Číslo čipu koně (a číslo výžehu, pokud je přítomno) musí být vyznačeno v potvrzení o původu (rodokmenu). Originál potvrzení  o původu si majitel koně ponechá a odevzdá ho až při přejímce (s přihláškou se zasílá jen kopie).

Očkování proti chřipce koní musí být provedeno dle schématu stanoveného výrobcem vakcíny a potvrzeno veterinárním lékařem. Poslední očkování nesmí být provedeno později než 7 dní před datem konání svodu. Hřebci bez platného očkování nebudou připuštěni ke svodu. Serologick vyšetření musí být zapsáno v průkaze a potvrzeno veterinárním lékařem. Nesmí být starší než 24 měsíců.

 

Článek 6         Podkování

Hřebci mohou být podkovaní na všechny čtyři končetiny, pokud podkovy vyhovují následujícím požadavkům: musí se jednat o běžnou podkovu s tloušťkou  8 – 25 mm, bez navařených ozubů, klínů nebo závaží. Pokud má hřebec podkovy jiné než předepsané, může být z dalších kol výběru vyloučen.

Článek 7         Vyšetření na přítomnost nepovolených látek

Hřebcům, kteří se účastní Svodu hřebců, nesmí být podávány žádné nepovolené látky. Přehled nepovolených látek je uvedený v Seznamu nepovolených látek ČJF .

 

Článek 8         Posouzení hřebců zapsaných v Hlavní plemenné knize

8.1       Podmínky účasti

Svodu hřebců v kategorii hřebců zapsaných v Hlavní plemenné knize se mohou zúčastnit pouze hřebci, kteří obdrželi licenci nejpozději v kalendářním roce předcházejícím roku, ve kterém se koná Svod hřebců.

8.2       Svod

Hřebci typu BP zapsaní v Hlavní plemenné knize, kteří nejsou definitivně uchovněni na základě testace potomstva, se Svodu hřebců účastní povinně. Hřebci do 12 let nejsou ve své kategorii řazeni podle kvality exteriétu a pohybu. Nejlepší hřebce z každé skupiny vybere komise do šampionátu. Volí se Šampion svodu a Rezervní šampion. Pokud se hřebec nemůže svodu z jakéhokoli důvodu zúčastnit, musí být následně posouzen v náhradním termínu na náklady majitele. Pokud hřebec nebude vůbec posouzen, nebudou hříbata po něm zapsána do Hříběcí plemenné knihy, ale pouze do PPK 3.

 

Článek 9         Postup licentace hřebců 

Výběr hřebců do plemenitby, zapsaných v Hříběcí plemenné knize nebo PPK,  probírá formou prvního, druhého a třetího posouzení (kola). Licentační komise po každém kole určí,  kteří hřebci postoupí do dalšího kola a na závěr rozhodne, kteří hřebci budou navrženi na získání licence nebo kteří získají oprávnění k připuštění (Ster hřebci).

 

Článek 10       Určení KVH

Během prvního posouzení jsou hřebci přeměřeni.  Přeměření je určující pro udělení titulu Ster, ale nemá vliv na postup do druhého kola. Hřebci jsou opětovně přeměřeni ve věku 7 let.

 

Článek 11       Veterinární vyšetření

Všichni hřebci, kteří postoupili do třetího kola, jsou před jeho zahájením podrobeni veterinárnímu vyšetření. Podle jeho výsledků komise rozhodne, zda se hřebec může zúčastnit třetího kola . S výsledky veterinárního vyšetření je majitel hřebce ihned seznámen.

Veterinární vyšetření provádí veterinární lékař/i, určený/í RPK. Výsledky veterinárního vyšetření a doporučení komise je součástí výsledného rozhodnutí o uchovnění hřebce.

 

Článek 12       Odvolání a opakované posouzení

Odvolání proti rozhodnutí Licentační komise spolu se žádostí o opakované posouzení hřebce musí být doručeno Radě PK do 1. týdne po svodu v písemné podobě. V žádosti musí být výslovně uvedeny důvody pro opakované posouzení. K žádostem zaslaným po lhůtě 1 týdne nebude přihlédnuto. Odvolat se mohou všichni majitelé hřebců vyřazených po prvním, druhém nebo třetím kole. V případě vyřazení z veterinárních důvodů musí být k žádosti o opakované posouzení hřebce připojena zpráva veterinárního lékaře.Opakované posouzení provede komise ve složení alespoň z jedné poloviny odlišném od komise, která hřebce původně posuzovala.

 

Článek 13       Zpráva o výsledcích posouzení

U všech hřebců je v prvním kole vypracován lineární popis. Formulář s lineárním popisem je považován za zprávu komise o výsledcích posouzení a je po svodu zaslán majitelům hřebců. Na žádost majitele hřebce může komise vystavit i zprávu o průběhu posouzení hřebců, kteří vypadli v druhém nebo třetím kole. Žádost o vystavení zprávy musí být doručena  Radě PK  do 3 dnů od data Svodu hřebců.

 

Článek 14       Barva a odznaky

Typ BP:           Černobíle strakatá barva, alespoň 2 bílé skvrny na krku nebo těle s průměrem nejméně 10 cm nebo musí               být potvrzeno DNA rozborem, že je kůň nositelem genu pro zbarvení tobiano. Barva                koně je uvedena na osvědčení o původu (rodokmenu).

Typ XX a FB:   Všechny barvy a odznaky jsou povolené.

Rybí oko není žádoucí. Pokud kůň má depigmentované duhovky očí, obdrží mínus 1 bod za plemenný typ. Například plemenný typ 7,5 – 1 = 6,5. Tento údaj je výslovně uvedený v osvědčení o absolvování svodu.

 

Článek 15       Externí vyšetření

Pokud má komise podezření na existenci některé vady, která může zásadně ovlivnit výsledek hodnocení, může si vyžádat vyšetření hřebce externí kapacitou (např. Klinika chorob koní Brno nebo Heřmanův Městec ). Vyšetření hřebce musí být provedeno nejpozději do 14 dnů od data konání svodu. Pokud se potvrdí předpoklad komise o existenci této vady, nebude hřebci udělena licence nebo oprávnění k chovu a veškeré náklady na vyšetření uhradí majitel. V opačném případě uhradí cenu vyšetření PK BP.

 

Článek 16       Udělení titulu Ster

Hřebci, kteří postoupí do třetího kola a mají KVH alespoň 155 cm, obdrží titul Ster. K uchovnění mohou postoupit pouze hřebci, kteří splní bodové požadavky na udělení titulu Ster s 1. prémií a mají KVH nejméně 158 cm.

 

Článek 17       Rentgenologické vyšetření

Pokud má komise podezření na existenci některé vady končetin, která může zásadně ovlivnit výsledek hodnocení, může si vyžádat RTG vyšetření hřebce externí kapacitou (např. Klinika chorob koní Brno nebo Heřmanův Městec ). Vyšetření hřebce musí být provedeno nejpozději do 14 dnů od data konání svodu. Pokud se potvrdí předpoklad komise o existenci této vady, nebude hřebci udělena licence nebo oprávnění k chovu a veškeré náklady na vyšetření uhradí majitel. V opačném případě uhradí cenu vyšetření PK BP.

Pokud jsou během rentgenologického vyšetření odhaleny i některé vedlejší nálezy (např. osifikace kopytních chrupavek, kroužek, processus extensorius , osteochondróza, OCD atd.), vezme je komise při posuzování v úvahu, ale v zásadě nebrání uchovnění hřebce . Výsledky vyšetření jsou zveřejněny.

 

Článek 18       Vyšetření kvality spermatu

Před definitivním uchovněním hřebce nebo udělením oprávnění k připouštění musí být proveden rozbor spermatu hřebce. Výsledky musí splnit následující normy:

Hřebci, kteří v kalendářním roce uchovnění dovrší 3 roky věku:

500 x 106 tnb, morfologie: minimálně 50 %, motilita: minimálně 50 %

nebo

800 x 106 tnb, morfologie: minimálně 40 %, motilita: minimálně 40 %

Hřebci, kteří jsou v kalendářním roce 2. kola výběru čtyřletí a starší:

1000 x 106 tnb, morfologie: minimálně 50 %, motilita: minimálně 50 %

nebo

1200 x 106 tnb, morfologie: minimálně 40 %, motilita: minimálně 40 %

 

Hřebci s anomáliemi pohlavního ústrojí nebudou uchovněni.

Výsledky rozboru spermatu může provádět pouze laboratoř určená PK BP.

Během vyšetření může být hřebec okován. Ustájení na odběrovém místě, odběr spermatu a přeprava je na vlastní riziko majitele hřebce. Majitel je povinen předložit Potvrzení o původu (rodokmen) a vyšetřovaný hřebec musí být jednoznačně identifikován. Rozbor spermatu se provádí ze dvou vzorků odebraných v průběhu zhruba 1 hodiny. Výsledky rozboru jsou platné pouze za předpokladu, že je vyšetření provedeno nejméně 3 měsíce před termínem svodu  a nejpozději 2 měsíce po něm.

Výsledky rozboru spermatu jsou posouzeny RPK, která může dát doporučení k opakování rozboru.

Pokud hřebec nevyhoví předepsaným podmínkám,rozhodne RPK, zda bude hřebec uchovněn nebo ne.

Výsledky rozboru spermatu hřebce jsou zveřejněny.

Rozbor spermatu musí být předložen RPK nejpozději do 1.5. daného kalendářního roku. Pokud k tomuto datu nebudou výsledky známy, nebude hřebec uchovněn/nebude mu uděleno oprávnění k připouštění. V takovém případě se může hřebec ucházet o uchovnění na dalším Svodu hřebců.

 

Článek 19       Testy DNA

Všichni hřebci zapsaní v Hlavní plemenné knize nebo hřebci zapsaní v Hříběcí plemenné knize s oprávněním k připouštění musí mít provedený genetický typ a ověřený původ. Pokud se zjistí, že původ hřebce nesouhlasí, nebude hřebec zapsán do Hlavní plemenné knihy. Hřebec se může ucházet o uchovnění na dalším Svodu hřebců.

 

Článek 20       První kolo výběru

Během prvního kola se posuzuje zejména exteriér (plemenný typ, stavba těla, kvalita končetin) a pohyb (krok a klus).

Kůň je předveden na tvrdém povrchu na ruce. Do druhého kola postupují pouze hřebci s korektním exteriérem a pohybem. Během prvního kola je hřebci vystaven lineární popis.

 

Článek 21       Druhé kolo výběru

Hřebci postupují do druhého kola pouze na základě rozhodnutí komise.

Během tohoto kola se kůň předvádí ve volnosti v ohrazeném prostoru (jízdárně ap). Důraz je kladen na posouzení klusu a cvalu. Hřebci, kteří získají dostatečný počet bodů pro zisk titulu Ster, ale nikoli pro uchovnění, nepostupují do dalšího kola.

Licentační komise rozhodne o postupu hřebce do třetího kola na základě následujících kritérií:

 

 1. Posouzení během prvního kola
 2. Posouzení exteriéru a základních chodů během druhého kola
 3. Původ (plemenná hodnota)
 4. KVH (tříletí hřebci musí mít nejméně 158 cm)
 5. Veterinární vyšetření u hřebců, kteří postoupili do třetího kola

 

Článek 22       Třetí kolo výběru

Hřebci postupují do třetího kola pouze na základě rozhodnutí licentační komise.

Třetí kolo spočívá v posouzení hřebce na ruce. Hřebci se předvádějí v kroku a klusu na trojúhelníkovém předvadišti.

Komise určí, kteří hřebci budou uchovněni a mohou být zapsáni do Hlavní plemenné knihy nebo obdrží titul Ster a oprávnění k připouštění. Při rozhodování bere v úvahu následující kritéria.

 

 1. Posouzení během prvního a druhého kola (včetně veterinárního vyšetření)
 2. Posouzení exteriéru a základních chodů během třetího kola
 3. Původ (plemenná hodnota)

 

Článek 23       Opětovná účast Ster hřebce na Svodu hřebců

Hřebec může být posouzen jednou v kalendářním roce, a to opakovaně. Ster hřebci s povolením k chovu se tedy mohou v dalších letech pokusit o získání licence. Protože např. ve třech letech nemusí být někteří hřebci ještě dostatečně vyvinuti a při následném posouzení mohou získat lepší hodnocení.

 

Článek 24       Licence/oprávnění k připouštění

Uchovnění hřebci zapsaní v Hlavní plemenné knize a Ster hřebci s oprávněním k připouštění mohou působit v chovu po dobu tří let . Hřebci zapsaní v Hlavní plemenné knize nemají určený limit připuštěných klisen, hřebci s oprávněním k připouštění mohou v kalendářním roce připustit maximálně 50 klisen.

 

Článek 25       Základní výkonnostní zkouška

Hřebci zapsaní v Hlavní plemenné knize i hřebci s oprávněním k připouštění musí do 3 let od udělení licence úspěšně vykonat Základní výkonnostní zkoušku.

Hřebci mohou složit výkonnostní zkoušky  (drezura pod sedlem a/nebo drezura v zápřeži) během Svodu hřebců. Pokud hřebec výkonnostní zkoušku nevykoná, bude mu  odebrána nebo pozastavena licence/oprávnění k připouštění.  Povinnost vykonat zkoušku může být hřebci odložena pouze z veterinárních důvodů.  V takovém případě musí ale hřebec splnit podmínky testace potomstva.

 

Článek 26       Testace potomstva

V průběhu 3 let od uchovnění musí u hřebců zapsaných v Hlavní plemenné knize i hřebců s oprávněním k připouštění proběhnout testování nejméně 20 různých potomků. Žádoucí je průměrný výsledek ze svodu 40 bodů. Po 3 letech od uchovnění vydá RPK zprávu o hřebci a doporučí PK BP licenci hřebci ponechat, odebrat, prodloužit testování (o jeden rok, pokud není posouzen dostatečný počet potomků, ale jejich výsledek je průměrně 40 bodů) nebo pozastavit (pokud není posouzen dostatečný počet potomků a jejich výsledky jsou v průměru nižší než 40 bodů).

 

Článek 27       Pojmenování hřebce

Hřebci zapsaní v Hlavní plemenné knize nebo hřebci s povolením k chovu typu BP a FB mohou do chovu použít své jmého bez přídomku a nebo si jméno změnit . Dodatky ke jménu nebo názvy stáje nejsou povoleny. Jméno hřebce je doplněno označením typu ve tvaru BP, XX nebo FB a pořadovým číslem v PK (např. Pieter BP01). Hřebci typu XX si mohou ponechat celé původní jméno.

Změna jména je možná jen v okamžiku zápisu do Hlavní plemenné knihy.

 

Článek 28       Hřebci s neúplným původem

Plemenná kniha BP může uchovnit i hřebce, jehož původ není úplný. Limit pro připuštění je 50 klisen za rok. Podmínky uchovnění jsou shodné jako pro hřebce typu BP, XX a FB. Pro naplnění chovného cíle jsou hřebci bez úplného původu akceptováni do roku 2015. Potomci těchto hřebců jsou zapisováni do Hříběcí plemenné knihy, PPK 1, 2 nebo 3.

 

Článek 29       Výsledky ve sportu

Hřebci, kteří obdrží titul Sport, nemusí skládat Základní výkonnostní zkoušky.

 

Článek 30       Posouzení hřebců v zahraničí

Svody v zahraničí může zorganizovat kterýkoli člen BPS. Svod se koná na náklady a vlastní riziko žadatele. Žadatel je zodpovědný za celou organizaci a náklady svodu. BPS zajistí přítomnosti komisařů. Žádost o uspořádání svodu se podává nejpozději 6 týdnů před zamýšleným datem svodu. Pokud je žádosti vyhověno, je určen přesný termín svodu. Hřebci posuzovaní na svodu v zahraničí jsou hodnoceni stejným způsobem jako hřebci na Svodu hřebců. Komisi tvoří nejméně jeden inspektor BPS a jeden člen Rady, který je také oprávněn posuzovat. Je žádoucí, aby Rada v každé zemi ustanovila jednoho uchazeče o pozici porotce, který se také posuzování zúčastní.

 

Článek 31       Minimální věk

V Nizozemsku se mohou hřebci zúčastnit Svodu hřebců od dovršení 26 měsíců věku. V zahraničí se mohou hřebci zúčastnit již ve věku 24 měsíců.

 

Článek 32       Uznaní hřebci

PK BP uznává licence hřebců udělené jinou plemennou knihou (vedenou v EU), kteří vyhovují chovnému cíli BP. V Nizozemsku jsou uznány např. licence hřebců vydaných plemennými knihami AES (Anglo-evropská PK), KWPN (PK holandského teplokrevníka), NRPS (PK jezdeckých koní a pony Nizozemska) a IHW (PK těžkých teplokrevných koní). V případě použití plemeníka za zahraničí musí být licence udělena výhradně plemennou knihou vedenou a uznanou v rámci EU a musí být nejprve přezkoumána RPK.

Do Hříběcí plemenné knihy budou zapsána pouze hříbata po hřebcích s licencí PK BP, oprávněním k plemenitbě nebo uznanou licencí vydanou jinou plemennou knihou v EU . Hříbata po ostatních hřebcích mohou být zapsána pouze do PPK.

 

23.10.2014

K článku nejsou zatím žádné komentáře!

Přidání komentářeBold text Italics Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici sedmnáct:

SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek