SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Plemenná kniha

Šlechtitelský program

Šlechtitelský program plemene Barokní Pinto 

 

Šlechtitelský program popisuje strategii dosažení stanoveného chovného cíle. Skládá se z následujících bodů:

 

1)      Popis kritérií, na nichž je založena selekce (výběr).

2)      Metodika odhadu genetických vloh pro vlastnosti vyžadované šlechtitelským  programem u jednotlivých koní v populaci.

3)      Způsoby selekce (výběru).

 

Šlechtitelský program je stanoven tak, aby byly výsledky dosažitelné nejen v krátkodobém horizontu, ale také v dlouhodobém. Je proto důležité, aby jedním ze zájmů šlechtitelské  politiky bylo zachování dostatečné genetické variability populace.

 

Informace

Aby bylo možné provádět účinnou selekci jedinců, kteří co nejlépe odpovídají chovnému cíli, je nezbytné stanovit závazné podmínky, na jejichž základě bude selekce probíhat.

 

Požadavky stanovené pro kritéria selekce jsou následující:

 

1)      Vlastnost (charakteristika) je uvedena v chovném cíli nebo je s  vlastností uvedenou v chovném cíli v přímé vazbě.

2)      Vlastnost musí být měřitelná nebo jinak zhodnotitelná.

3)      Vlastnost musí vykazovat dostatečnou dědivost.

 

V některých případech jsou vhodnější nepřímé zdroje informací než přímé informace. Pohyb na ruce a ve volnosti je například považován za nepřímý zdroj informací o sportovních předpokladech. Vlastnosti vyhodnocené při pohybu na ruce a ve volnosti dávají mnohem včasnější informace o sportovních předpokladech koně než jeho soutěžní výsledky. Ze stejného důvodu jsou důležitým nepřímým zdrojem informací o využitelnosti koně výsledky základních výkonnostních zkoušek mladých klisen a hřebců.

 

Exteriér

Hodnocení exteriéru hraje v chovu koní plemene Barokní Pinto důležitou roli. Probíhá u všech věkových skupin, od hříbat až po dospělé koně. Ohodnocení exteriéru je základem pro zapsání klisny do plemenné knihy , je určující pro udělování prémií a zisk titulů a je také důležitou součástí při výběru plemeníků.

 

Hodnocení a selekce podle exteriéru jsou zdrojem informací pro následující body chovného cíle:

 

1)      Plemenné vlastnosti: hodnocení plemenných vlastností koně probíhá na základě hodnocení exteriéru.

2)      Sportovní předpoklady: exteriérové vlastnosti poskytují informace o vlohách koně ke sportu. Základní chody posuzované při hodnocení exteriéru jsou pro sportovní využití velmi důležité. Mimo to jsou z pohledu sportovního využití sledovány vlastnosti, mající souvislost s funkčním využitím koně – zejména stavba těla.

3)      Odolnost: různé exteriérové vlastnosti, zejména stavba těla a kvalita končetin, jsou zdrojem informací o odolnosti koně.

4)      Hodnocení exteriéru sestává z popisu 6 základních znaků: plemenný typ, stavba těla, kvalita končetin, krok, klus a cval. Je určující pro zisk prémie.

 

Sportovní předpoklady

 

Přímé informace o vlohách pro sportovní využití se získávají z výsledků sportovních soutěží. Tyto údaje využívá plemenná kniha Barokní Pinto mimo jiné pro výběr starších hřebců do chovu, pro hodnocení potomků plemenných hřebců, zhodnocení rodokmenu při výběru mladých hřebců do chovu, udělování titulu Prestatie klisnám, atd.

Údaje získané ze sportovních soutěží však mají řadu omezení. Výsledky bývají k dispozici až v relativně pozdějším věku koně. Navíc v chovu plemene Barokní Pinto je počet koní účastnících se sportovních soutěží stále ještě relativně malý. Z výše uvedených důvodů hrají velkou roli při šlechtění koní výsledky základních výkonnostních zkoušek.

 

Charakter

 

Posouzení charakteru se obecně může rozdělit na dva aspekty:

 •  ochota k práci: nadšení, soustředěnost, vytrvalost a ochota provádět požadované výkony
 • ovladatelnost: poctivost, spolehlivost a obdobné vlastnosti

Oba aspekty jsou hodnoceny v průběhu základních výkonnostních zkoušek.

 

Zdraví

 

Sběr informací a selekce podle zdravotních kritérií je ve vývoji. Během následujících let budou zdravotní kritéria hrát v politice chovu důležitou roli.

Celkově lze zdravotní kritéria rozdělit do následujících kategorií:

 • vitalita (délka života, pozdější dospívání a dozrávání)
 • plodnost (u klisen i hřebců)
 • odolnost proti chorobám
 • dědičné vady

 

Kategorie

Kritérium

Oblast testování

plodnost

kvalita spermatu

výběr hřebců do plemenitby

dědičné vady

klinické vyšetření

 

vady skusu

srdeční vady

 

výběr hřebců do plemenitby

ostatní

hemiplegie (chrčení)

 

ekzém hřívy a ocasu

 

klinické vyšetření – pohyb

 

vady končetin

výběr hřebců do plemenitby

 

svody

 

pohyb na tvrdém povrchu (svod)

pohyb na tvrdém povrchu (svod)

 

Výběr do chovu (selekce)

 

Podstatou selekce je vybrat takové rodiče, kteří vytvoří další generaci hříbat. V té souvislosti je rozlišována selekce hřebců a klisen.

U klisen probíhá převážně nepřímá selekce formou udělování prémií a titulů a předpokádá se, že lépe hodnocené klisny budou častěji využity v chovu.

Při výběru hřebců bude do budoucna plemenná kniha Barokní Pinto  dávat přednost fríským a teplokrevným hřebcům, kteří jsou již uchovněni příslušnou plemennou knihou uznanou v rámci EU ( frískou nebo teplokrevnou), před vlastní licentací takových hřebců na svodech BPS. Na svodech BPS bude tedy v budoucnu možnost  licentovat  hřebce registrované v PK BP. 

 

Výběr hřebců do chovu

 

Hřebci mohou být vybráni do chovu následujícími způsoby:

 

 • hřebci jsou uchovněni na každoročním svodu hřebců na základě původu, vlastního předvedení, hodnocení potomstva a výsledků výkonnostních zkoušek IBOP
 • hřebci mohou být uchovněni na základě dosažení výjimečných sportovních výsledků
 • hřebci uchovněni jinou uznanou plemennou knihou mohou být zapsáni do plemenné knihy Barock Pinto, pokud mohou přinést do chovu zlepšení v souladu s chovným cílem
 • hřebci Barokní Pinto musí mít  nejméně 37,5 % fríské krve a mají být černobíle strakatí
 • pokud hřebec nemá požadované % fríské krve nebo zbarvení, ale může přinést do chovu zlepšení v souladu s chovným cílem, může být také uchovněn plemennou knihou Barokní Pinto. Jeho přínos však musí být mimořádně pozitivní, musí mít zajímavou krevní linii (např. nepříbuznou) a musí dosahovat požadované kvality. Tito hřebci budou zapsáni jako typ XX  ( méně než 37,5% fríské krve) a typ FB ( jiné, než černobílé zbarvení).

 

Výběr hřebců na svodu

Svod hřebců se pořádá každoročně a je určen zvláště pro mladé hřebce (2-5 let).

Výběr hřebců se skládá ze tří fází:

 • první : hodnocení exteriéru a pohybu (na tvrdém povrchu)
 • druhé: hodnocení pohybu ve volnosti
 • třetí: hodnocení pohybu na ruce

 

V průběhu následujících 3 let od uchovnění musí hřebci splnit základní výkonnostní zkoušku na nejméně 60 bodů (u zápřeže 45 bodů). Při nesplnění zkoušky může být hřebci licence pozastavena nebo odejmuta. Informace o splnění zkoušky je plemennou knihou uveřejněna.

Dále se prověřuje kvalita potomstva po hřebci.  Průměrné výsledky testování potomstva plemenná kniha pravidelně uveřejňuje. Pokud hřebec nemá dostatečně kvalitní potomky může mu být licence pozastavena nebo odejmuta.  Při závěrečném hodnocení se bere v úvahu i kvalita matek.

 

 

Hřebci úspěšní ve sportu

 

Pro zlepšení sportovních předpokladů populace plemene Barokní Pinto je možné zapsat do plemenné knihy i hřebce šestileté a starší, kteří dosahují výborných sportovních výsledků. Hřebci s dosaženými sportovními výsledky již nemusí skládat základní výkonnostní zkoušky. Hřebec musí splnit všechny ostatní požadavky na exteriér, kvalitu spermatu atd.

 

Testace potomstva

 

Přestože je proces uchovnění mladých hřebců založen na těch nejlepších dostupných informacích (rodokmen a vlastní výkonnost), není to ještě zárukou toho, že hřebec bude své vlastnosti přenášet na potomstvo. Pro získání skutečně odpovídající představy o genetickém přínosu hřebce je potřeba otestovat alespoň 20 jeho potomků. Testace potomstva se skládá z posouzení potomků (jak hříbat, tak dospělých koní), sledování přenosu genetických vad atd. Na základě výsledků testace potomstva může být hřebci licence pozastavena nebo odejmuta. Hřebec s odejmutou nebo pozastavenou licencí nesmí být použit v chovu. Údaje získané na základě testování potomstva jsou publikovány a stávají se pro chovatele cenným vodítkem při volbě hřebce k připuštění. Hřebci by měli mít chovnou hodnotu minimálně 40 bodů se spolehlivostí alespoň 20 %. 

 

Odhad plemenné hodnoty

 

Rozdíly pozorované mezi skupinami potomků jednotlivých hřebců nebo klisen jsou jen částečně genetické povahy a jen jedna polovina z geneticky předávaných vloh je dána otcem. Někteří hřebci jsou více využíváni v chovu než jiní. Chceme-li získat objektivní přehled o genetickém přínosu jednotlivých koní (obvykle hřebců), je třeba hrubá vstupní data upravit o vlastnosti negenetické povahy. To je podstatou odhadu plemenné hodnoty. Model odhadu plemenné hodnoty v rámci plemenné knihy Barokní Pinto vychází z výsledků, jichž dosáhli potomci daného hřebce na svodech. Výsledky svodů jsou sčítány po jednotlivých součástech hodnocení (krok, klus, cval, plemenný typ, stavba těla, kvalita končetin, výška) a vyděleny počtem posouzených koní. Jakmile je posouzeno prvních 20 potomků daného hřebce, je spolehlivost výsledků na úrovni 20 %. Za každého dalšího posouzeného potomka se zvyšuje spolehlivost o 0,01 % .

Každý kůň v populaci má plemennou hodnotu. Hříbě dosahuje plemenné hodnoty, která je průměrem mezi plemennými hodnotami obou rodičů. Později jsou do ní zahrnuty vlastní výsledky koně a následně informace o potomcích.

 

Výběr klisen

 

Klisny bez doloženého původu mohou být prvních několika letech od založení plemenné knihy Barokní Pinto registrovány v jedné z Pomocných knih . Aby mohly být využívány v chovu pro dosahování chovného cíle, musí vyhovovat požadavkům na plemeno a musí jim být vyhotoven genotyp. Fakticky neexistuje selekce klisen v přímém slova smyslu. Bez ohledu na kvalitu klisny a na to, v jakém registru je klisna zapsána, mohou  být její potomci také registrováni v plemenné knize. Selekce probíhá u klisen nepřímo – klisnám jsou udělovány prémie a tituly, čímž je rozlišena jejich kvalita. Tituly jsou založeny na vlastní kvalitě klisny (exteriér/sportovní vlohy) a kvalitě potomstva (exteriér/sportovní vlohy). V chovu by měly být více využívány klisny kvalitativně lepší. Popis titulů je v Řádu plemenné knihy.

Klisny mohou získat následující tituly: Ster s 1. nebo 2. prémií, Elite, Preferent a Prestatie.

 

Lineární popis

 

Na svodech je u všech koní posouzen exteriér a pohyb. Probíhá posouzení na ruce a údaje jsou zapisovány do formuláře „lineární popis“. Tento formulář obsahuje popis celé řady exteriérových a pohybových vlastností. Takto vzniká detailní popis vlastností jednotlivého koně ve srovnání s celou populací koní plemene Barokní Pinto. Z jednotlivých známek jsou vypočítány souhrnné známky za exteriér, pohyb a plemenný typ. Celek podává informaci o stavbě a funkčnosti těla a tím o kvalitě jednotlivého koně.

Formulář lineárního popisu je pro chovatele užitečný, neboť kromě celkového hodnocení koně poskytuje také informace o jednotlivých částech těla a o pohybu koně. Formuláře lineárního popisu jsou využívány k výpočtu plemenné hodnoty hřebců, podle které mohou chovatelé vybírat hřebce pro své klisny.

 

1.      Popis vlastností

Na formuláři lineárního popisu je jednotlivě vyjmenována řada vlastností týkajících se exteriéru, pohybu a plemenného typu. Každé vlastnosti jsou přiřazeny dvě extrémní hodnoty (například krátký – dlouhý, vzpřímený – přestavěný). Mezi těmito mezními hodnotami je 9 políček. Prostřední 3 políčka značí průměr celé populace.  Tři políčka nalevo i napravo od prostředních tří značí, jak se ta která vlastnost u koně blíží k mezním hodnotám. Zaškrtnutím příslušného políčka inspektor/komise vyjadřují, nakolik se daná vlastnost vyskytuje u konkrétního koně.

 Vedle těchto vlastností jsou na formuláři dodatečná políčka, která může inspektor/komise zaškrtnout v případě, že má kůň nějakou vadu nebo anomálii, případně pokud je potřeba k některé vlastnosti přidat komentář. Tato políčka lze využít například k záznamu o podkusu, ekzému, nepravidelných kopytech nebo klabonosu.

 

2.      Hodnocení

Poté, co jsou vyplněna políčka u všech vlastností, určí komise celkové hodnotící   známky. Celkové známky komise vyvodí z ohodnocení jednotlivých součástí tabulky. Souhrnnými známkami se ohodnotí hlavní rysy, krok, klus, cval, stavba těla, kvalita končetin a plemenný typ. Používá se stupnice od 1 do 10 (kde 10 je nejlepší hodnocení ) s rozlišením na 0,5 bodu. Od čísla 5,5 jsou výsledky považovány za dostatečné.

Pro zápis do plemenné knihy je potřeba 36 bodů s tím, že maximálně jedna známka za základní chody může být nedostatečná (výsledek 5 bodů a méně).

 

 

Vyhodnocení

 

Aby se zjistilo, zda tato šlechtitelská politika vede k požadovanému naplněné chovného cíle, musí být vyhodnocena. Pokud není chovný cíl naplňován, je třeba šlechtitelský program (tj. politiku chovu a výběru ) změnit. Hodnocení a změny se provádí periodicky. Pomocným prostředkem, který plemenná kniha Barokní Pinto využívá k hodnocení, je genetický trend vlastností uvedených v chovném cíli. Na základě průměrných plemenných hodnot jednotlivých vlastností v daném ročníku lze sledovat, zda je dosahováno žádoucího pokroku.

 

Příbuzenská plemenitba

 

V otevřené populaci, jako je Barokní Pinto, nehraje příbuzenská plemenitba žádnou významnou roli. Faktem ale je, že se v budoucnu bude podíl příbuzenské plemenitby zvyšovat. Plemenná kniha Barokní Pinto doporučuje chovatelům , aby i do budoucna využívali k chovu cízí krev (jinou než frískou). Používáním hřebců typu BP a XX bude také dříve dosaženo chovného cíle a udrží se silnější populace.

 

Příbuzenská plemenitba na úrovni jedince

 

Členům plemenné knihy Barokní Pinto se doporučuje při sestavování chovného páru příbuzenské plemenitbě předcházet. Procento příbuzenské plemenitby se počítá z pěti posledních generací uvedených na rodokmenu. V rodokmenu koní BP se uvádí procento cizí krve ( jiné než fríské).  

Komise

Svod hřebců a klisen posuzuje komise schválená Radou plemenné knihy.

09.12.2013

K článku nejsou zatím žádné komentáře!

Přidání komentářeBold text Italics Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici sedmnáct:

SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek