SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

Chov

Něco z genetiky barev

Jak odchovat černobíle strakaté hříbě....

 

Koně barokní pinto jsou v naší plemenné knize zapisováni ve všech barvách,   preferované a nejvíce žádané je ale černo-bílé zbarvení.  Pokud chovatel chce mít šanci takové hříbě odchovat musí jeho klisna nést správné geny a i výběr hřebce musí danému záměru co nejvíce odpovídat. Nelze se ale jednoznačně  spolehnout pouze na vlastní barvu koní,  ale je třeba otestovat, jakými geny je jejich  barva kódována, protože pouze podle genů lze přesně odhadnout , jak barevné potomstvo a v jakém procentu lze z konkrétního spojení očekávat.

Víte, že se například ze dvou černobílých koní  může narodit rezavé jednobarevné  hříbě?    Že se dá odchovat černobílé hříbě z rezavé, hnědé i  bílé klisny, dokonce i z izabely a plaváka?

Koně mají tři základní barvy: Vraník, hnědák (vč. tmavého hnědáka) a ryzák. Tyto barvy jsou kódovány geny, které lze velmi  jednoduše otestovat z DNA vzorku (vytržené žíně i s cibulkami) např. v laboratoři Lamgen Brno.  Cena jednoho genu je cca 1100,- a výsledek je cca za 3týdny. 

Trocha genetiky na úvod: Gen je tvořen párem alel (vloh) vzniklých   náhodnou kombinací  jedné alely od otce a jedné od matky.  V páru se mohou objevit alely  dominantní (značené velkým písmenem), které se vždy projeví navenek  a recesivní ( značeny  malým písmenem), které jsou v přítomnosti dominantní alely potlačeny a nemusí se navenek projevit.  Při přítomnosti dvou dominantních alel se  jedinec označuje jako dominantní homozygot (homozygot pro černou pigmentaci E/E, homozygot pro strakatou barvu TO/TO, homozygot pro bílou barvu G/G….) .  Při přítomnosti  dvou recesivních alel se označuje  jako recesivní homozygot (homozygot na červenou pigmentaci  e/e ,homozygot pro agouti a/a ...)  a při jedné dominantní a jedné recesivní alele hovoříme o  heterozygotním jedinci např.  A/a, Ee, TO/N .

 

 Základní barvy kóduje gen  Extension (E, e), který  rozhoduje o černé (dominantní E) nebo červené pigmentaci koně ( recesivní e)   a gen Agouti ( A,a), který  kontroluje rozmístění černé barvy E po celém těle ( tj. v případě recesivního  homozygota  aa vraník) nebo jen v částech těla (v případě alespoň jednoho dominantního A bude kůň hnědák). U koní s červeným pigmentem nemá Agouti  vliv. Ryzáci nemají černý pigment E, protože jsou vždy recesivní homozygoti ee a proto se ze spojení dvou ryzáků  narodí vždy ryzák  ( ať mají rodiče jakoukoli variantu Agouti  AA, Aa nebo aa),  ale při jiném spojení, při kterém hříbě získá E,  kombinace v Agouti rozhodne  o výsledném základním zbarvení hříběte.    

 

VRANÍK -  aa E-

Vraník je vždy recesivní homozygot pro Agouti  - aa, ale v genu Extension  může být dominantní homozygot nebo heterozygot  tedy  EE nebo Ee.  Podle toho máme dva druhy vraníků

aa EE je kůň, který může produkovat pouze hnědé a černé potomky (je homozygot na černý pigment). Pokud má chovatel takovou klisnu, stačí ke 100% získání černobílého hříběte připuštění černo-bílým strakatým homozygotním hřebcem aaE-(E nebo e)TOTO

aa Ee je kůň, který může produkovat hnědé, černé i rezavé potomky. Pokud má chovatel takovou klisnu, stačí ke 100% získání černobílého hříběte připuštění černo-bílým strakatým homozygotním hřebcem, musí být ale i homozygot  na černý pigment aaEETOTO

Podle testu na agouti lze na 100% odlišit pravého vraníka aa od černého (tmavého) hnědáka Aa.

***

HNĚDÁK A TMAVÝ HNĚDÁK  A- E-

 

Hnědák je kůň, který  má v genu Agouti  minimálně jedno velké A -  buď AA ( tento hnědák nikdy nedá vraného potomka) nebo Aa ( hnědák, který může dát vraného potomka).   A  dále   může být EE (homozygot na černý pigment, který nikdy nedá ryzáka) nebo Ee ( heterozygot , který může dát i ryzáka).

Podle toho máme tedy 4 druhy hnědáků:

AA EE  - dává pouze hnědé potomky, nedá nikdy vraníka ani ryzáka. Z takové klisny nelze odchovat černobílé hříbě, je možné ale odchovat černohnědého či hnědého strakoše připuštěním strakatým homozygotním hřebcem TOTO.

AA Ee – nedá nikdy vraníka, pouze hnědáky a ryzáky. Z takové klisny nelze odchovat černobílé hříbě, je možné ale odchovat černohnědého,i hnědého či rezavého  strakoše. Pokud se chceme vyvarovat rezavé barvě, je třeba vybrat hřebce homozygotního na černý pigment EE.

Aa EE – dá hnědáky, může dát vraníka, ale nedá nikdy ryzáka. Pokud má chovatel takovou klisnu,  má 50% šanci k získání černobílého hříběte připuštění černo-bílým strakatým homozygotním hřebcem aaE-(E nebo e)TOTO

Aa Ee -   může dát hnědáky, ryzáky a vraníky. Pokud má chovatel takovou klisnu,  má 50% šanci k získání černobílého hříběte připuštění černo-bílým strakatým homozygotním hřebcem, homozygotním i na černý pigment aaEETOTO

 

Podle genetického testu  si může  chovatel zjistit jaká je pravděpodobnost získání  konkrétního požadovaného  zbarvení od konkrétních rodičů.

 ***

RYZÁK ee

Ryzé zbarvení je kódováno v genu Extension  vždy pouze  jako recesivní homozygot  na červený pigment  ee  a v genu Agouti  může být jakákoli kombinace, tedy aa, Aa, AA

Podle toho jsou tři druhy ryzáků:

AA ee – bude dávat ryzé a hnědé potomky. Z takové klisny nelze odchovat černobílé hříbě, je možné ale odchovat černohnědého či hnědého strakoše připuštěním strakatým homozygotním hřebcem, homozygotem i na černý pigment např. aaEETOTO.

Aa ee – bude dávat ryzé, hnědé a černé potomky. Pokud má chovatel takovou klisnu,  má 50% šanci k získání černobílého hříběte připuštění černo-bílým strakatým homozygotním hřebcem, homozygotním i na černý pigment aaEETOTO

 

aa ee –  bude dávat  ryzé, hnědé a černé potomky. Pokud má chovatel takovou klisnu, stačí ke 100% získání černobílého hříběte připuštění černo-bílým strakatým homozygotním hřebcem, musí být ale i homozygot  na černý pigment aaEETOTO

 

 ******************************************************

GENY OVLIVNUJÍCÍ VÝSLEDNOU BARVU U HŘÍBAT

Existuje  minimálně  5 genů, které jsou schopny základní barvu koně naředit ( zesvětlit) a dále několik genů, které jsou odpovědné za strakatost nebo vybělování základní barvy. Tyto geny lze rovněž testovat v laboratoři ze vzorku DNA.  Pro naše plemeno je nejdůležitější gen Tobiano.

*

STRAKATOST - TOBIANO

Strakatost  tobiano je kódována dominantním genem TO.  Strakatý kůň může být  homozygot  TO/TO (do chovu barevně velmi cenný jedinec , který má  pár alel pro strakatost a každému hříběti tedy určitě předá  vlohu pro strakatost)  nebo heterozygot TO/N ( předá vlohu pro strakatost polovině hříbat) .  Strakatost může být u každého koně jinak vyjádřena, existují strakoši, kteří mají bílé znaky na nohou a hlavě, ale na těle je téměř nenajdeme a existují také skoro bílí strakoši. 

Dvě tobiano hříbata: téměř bílé a minimálně strakaté

 Základní barvy se u strakošů  dědí naprosto stejně jak u jednobarevných koní.

 

1) Homozygotní tobiano TO/TO dá s homozygotním tobianem TO/TO 100% hříbat homozygotní tobiano,   tedy všechna strakatá.
2) Homozygotní tobiano TO/TO dá s heterozygotním tobianem TO/N- 50% homozygotních a 50% heterozygotních hříbat, tedy všechna strakatá
3) Homozygotní tobiano TO/TO dá s jednobarevným N/N partnerem  všechna hříbata heterozygotní tobiano, tedy 100% strakatých.
4) Heterozygotní tobiano TO/N dá s heterozygotním tobianem TO/N-  25% homozygotních, 50% heterozygotních a 25% jednobarevných hříbat . Tedy 75% strakatých potomků.
5) Heterozygotní tobiano TO/N dá s jednobarevným protějškem N/N  50% heterozygotních hříbat ( tedy strakatých) a 50% jednobarevných hříbat. 

Pokud  máte strakatého  hřebce nebo klisnu a chcete vědět, zda jsou homozygotní nebo heterozygotní postupujte takto: 
- pokud je  jeden z jeho rodičů strakatý a druhý jednobarevný, jedná se vždy o heterozygota.
- pokud jsou oba jeho rodiče strakatí , je zde šance ,  že by mohl být  homozygot i potomek. Pouze ze dvou homozygotních rodičů to je ale  jisté. 

Nejpřesnější a hlavně nejrychlejší metodou je DNA test , kdy se vytržené žíně zašlou například u nás do laboratoře Lamgen (www.lamgen.cz) a ta zhruba za 1200 Kč test na Tobiano  provede a zašle majiteli cca do měsíce certifikát, že se jedná o homozygota nebo heterozygota. 
U starších koní , kteří jsou v chovu je homozygotnost  možné potvrdit  s velkou pravděpodobností   tím , že s jednobarevnými partnery dávají vždy strakatá hříbata ( minimum je 5 hříbat) a nikdy se jim nenarodilo jednobarevné hříbě.
***

Za strakatého koně se nepovažuje ten , který má i třeba velké  bílé znaky jen na hlavě a končetinách. Strakatost je vyjádřena vždy bílým znakem (znaky) na těle nebo krku. V případě pochybností ( možná záměna bílého znaku  s otlakem od sedla  nebo např. bílé znaky pouze na hlavě a nohou) je třeba provést DNA test.  

 ***

VYBĚLOVÁNÍ – BĚLOUŠ - GREY

U  běloušů se opět hříbata rodí v základních barvách  viz Agouti a Extension, případně v různě ředěných barvách např. viz. Cream.   Bílá barva je však schopná s věkem koně překrýt všechny barvy a dokonce i strakatost.  Vybělení je kódováno dominantní vlohou G   ( grey/ šedý).  Pokud je jeden z rodičů bělouš, může hříbě tuto vlohu  získat a vybělit . Pokud jsou oba rodiče bělouši, může hříbě případně získat i dvě kopie G a být tak homozygot pro bílou barvu G/G.  

Trvale černo-bíle strakaté hříbě lze získat pouze z heterozygotních běloušů G/N , kteří mají gen a.  Vzhledem k tomu , že polovina hříbat vybělí, bude pravděpodobnost narození trvale černobílého zbatvení ještě o polovinu nižší, než u geneticky shodných klisen v základní barvě.

Např. bílá klisna Aa EE GN – dá bělouše, hnědáky, může dát vraníka, ale nedá nikdy ryzáka. Pokud má chovatel takovou klisnu,  má 25% šanci k získání trvale černobílého hříběte připuštění černo-bílým strakatým homozygotním hřebcem aaE-(E nebo e)TOTO. Černobílých hříbat se narodí 50%, ale polovina z nich s věkem vybělí - hříbě bude časem tzv. modrobílé a později bílé.

 Bělka AA ee GN– bude dávat bílé, ryzé a hnědé potomky. Z takové klisny nelze odchovat černobílé hříbě, je možné ale odchovat černohnědého či hnědého strakoše připuštěním strakatým homozygotním hřebcem, homozygotem i na černý pigment  aaEETOTO. Polovina těchto hříbat však s věkem vybělí.

Například i ze dvou běloušů aaEEGN se může narodit vraník ( šance 25%).

Možné další využití testu na bílou barvu je u hříbat. Pokud je vybělování pomalejší , nemusí být u  hříběte dostatečně  patrné (často mají jen pár bílých chlupů kolem očí) a je možné otestovat, zda bude opravdu vybělovat nebo ne ( vhodné u hříbat, které mají alespoň jednoho rodiče bílého G/N). 

 *

ZESVĚTLENÍ  - CREAM

 

Pro tento typ zesvětlení je třeba další gen Cr ( Cream) , tento gen má násobný efekt. Pokud jedinec získá jednu vlohu (alelu) -  N/Cr  jeho základní barvu to zesvětlí. Pokud  získá dvě vlohy Cr/Cr      ( jednu od každého z rodičů) je tedy homozygot a jeho základní barvu to 2x zesvětlí.

RYZÁK -  1x zesvětlený  je ISABELA(PALOMINO)  - 2x zesvětlený  je CREMELLO

HNĚDÁK -  1x zesvětlený  je  PLAVÁK (BUCKSKIN)  - 2x zesvětlený  je PERLINO

VRANÍK -  1x zesvětlený  je SMOKY BLACK ( v doslovném překladu kouřový vraník)  - 2x zesvětlený je SMOKY CREAM  ( v doslovném překladu něco jako kouřově smetanový vraník)

 

V určitém procentu lze černobílé hříbě získat i z jednou zesvětlených klisen (isabela, plavák, smoky black), ale samozřejmě pouze z těch, které mají vlohu a

U vraníků je zesvětlení málo patrné a pokud chceme potvrdit, zda Cr mají, je nutné je otestovat (převážně se testují ti, kteří mají jednoho z rodičů jednou zesvětleného – isabela nebo plavák). Také bělouš může zcela překrýt zesvětlenou barvu a proto se ze stejného důvodu testuje na přítomnost Cr. 

*

APPALOOSA

bude doplněno...

 

 SHRNUTÍ:

Pokud máme oba rodiče otestovány , lze z konkrétní kombinace přesně určit  % pravděpodobnosti narození hříběte požadované barvy.

K odchování černého hříběte je NUTNÉ, aby oba rodiče (bez ohledu na jejich barvu) měli každý alespoň jednu alelu a. Vrané hříbě lze získat ze spojení rodičů: aa x aa, Aa x aa, Aa x Aa.  

Zároveň alespoň jeden z nich musí mít alelu E : EE x EE, Ee x EE, Ee x Ee, Ee x ee. Nelze tedy získat černé hříbě ze dvou ryzáků.  

Černého koně nedá homozygotní bělouš GG - černé hříbě dát může, ale s věkem vybělí. Čistého vraníka také nečekejte při použití koně 2x zesvětleného CrCr ( perlino, cremelo, smokey cream).

Pro dosažení strakatosti tobiano je nutné , aby alespoň jeden z rodičů byl strakatý , nesl gen tobiano.  V případě použití homozygota TOTO na jakoukoli klisnu je pravděpodobnost strakatého hříběte 100%, v případě heterozygota TON 50% , spojení dvou strakatých heterozygotů TON x TON - 75%. 

JESTLI JSTE DOČETLI AŽ SEM,  TAK SI VYZKOUŠEJTE VÝPOČET PRAVDĚPODOBNOSTI VÝSLEDNÉ BARVY U HŘÍBĚTE - JEDNODUŠE  A RYCHLE

  ZDE

Barvy rodičů je možné zadat i bez genetického testu, ale % výsledek je potom pouze orientační. Nejpřesněji se pravděpodobnost  konkrétního zbarvení u hříběte zjistí po zadání výsledku genetického testu obou rodičů. 

Závěrem: 

 

Genetika barev koní je poměrně složitá záležitost. Snažila jsem se proto  naznačit možnosti testování  koní na barvu a jeho praktické chovatelské využití, které se dotýká našeho plemene. Chovatelé by ale neměli zapomínat ,  že jednostranné  šlechtění zaměřené pouze na barvu  může přinést zhoršení některých jiných vlastností koní. Kvalitní kůň je prodejný v jakékoli barvě. Navíc netypická nebo vzácnější barva může být v některých případech i žádanější, než standardní zbarvení.  Příkladem je třeba enormní zájem, který vždy vzbudí  náhodně narozené ryzé hříbě kladrubáka nebo fríse.... 

MVDr. Gabriela Jašurková Mikutová

V článku byly použity některé informace z laboratoře agrogenomiky Lamgen Brno. 

Byly použity fotky dostupné z internetu - koně s frískou krví v různých barvách

09.12.2013

K článku nejsou zatím žádné komentáře!

Přidání komentářeBold text Italics Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici sedmnáct:

SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek